Загрузка...

Баран П.І. " Топографія та інженерна геодезія"


Цена: 220.00 

Нет в наличии

         Пропонуємо Вам підручник, підготовлений авторами на основі багатолітнього досвіду викладання курсів Топографії та інженерної геодезії у Київському національному університеті будівництва і архітектури та Черкаському державному технологічному університеті.

   

                                                                       Анотація

          Баран П.І.

Б 65       Топографія та інженерна геодезія: підруч.  для студ. Геодез. і негеодез. Спец.  ВНЗ / П. І. Баран, М. П. Марущак.  –Київ: Знання України, 2015. – 463, [1]с^ 289 іл. 51 табл. – Предм.покажч.: с.457-462(398 назв). – Бібліогр.: с.463 (17 назв).

                 ISBN 978-966-316-374-1

 

Викладено загальні відомості з геодезії, картографії і топографії, сучасні оптичні та електронні геодезичні прилади й методи вимірювань кутів, довжин ліній і перевищень. Розглянуто номенклатуру топографічних карт,

             методи побудови х мереж та  виконання топографічних знімань із застосуванням новітніх технологій.

Висвітлено основні питання геодезичного забезпечення будівництва будинків та споруд, зокрема автомобільних доріг, аеродромів,  залізниць, мостів і тунелів, гідротехнічних і меліоративних споруд, при геологічних розвідуваннях, в землеустрої та екології. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс геодезії (топографії) та інженерної геодезії, а також для фахівців, які у своїй діяльності використовують геодезичні методи і прилади.

      

      Табл. 51. Іл. 289. Предметний покажчик: 398 назв. Бібліогр.: 17 назв.

 

УДК 528.48 (075)                                                                                                

                                                                                          ББК 26.12я73

                 ISBN 978-966-316-374-1  © П. І. Баран,  М. П. Марущак, 2015

 

                                               Додаткова інформація

 

Прийнята структура підручника дозволяє організовувати нав­чальний процес залежно від профілю майбутніх спеціалістів.

Перша частина є загальною і зорієнтованою на вивчення сту­дентами основ топографії та геодезії і з метою засвоєння голов­них технологічних процесів, які необхідні спеціалісту для ро­зуміння методів геодезичних вимірювань та їх застосування у професійній діяльності. Тут викладено відомості про розміри і фігуру Землі, системи координат і висот.

Описано математичні основи картографічних проекцій, мас­ш­таби і номенклатуру топографічних карт і планів, зміст і основні задачі, які розв’язують на них. Викладено елементи теорії по­хибок вимірювань, описано методи і прилади для вимірювання кутів, довжин ліній та перевищень, дано короткі відомості про ме­тоди і точність побудови державних планової та нівелірної гео­дезичних мереж. Ґрунтовно висвітлено методи топографічних зні­мань з використанням як наземних, так і аерофото- і космічних методів, описано прогресивні технології складання топо­гра­фіч­них матеріалів різного призначення. Окремо описано способи картографування підземних комунікацій та екологічних процесів

У другій частині підручника розглядаються конкретні види інженерно-геодезичних робіт при вишукуваннях, трасуванні гео­фізичних профілів та прив’язуванні геологічних виробок, про­ектуванні, будівництві та моніторингу інженерних споруд.

 

Спеціальні розділи присвячено технології геодезичних робіт при будівництві автодоріг, залізниць, мостових переходів, гід­ротехнічних споруд та гідромеліоративних систем, тунелів. Вра­хо­вуючи проблеми в організації повітряного транспорту, у роз­ділі про будівництво автодоріг розглядаються особливості гео­дезичного контролю будівництва злітно-посадкових смуг в аеро­пор­тах. Окремо описано основні принципи організації гео­де­зич­них вимірювань при землеустрої та кадастрі.